DEA - dizel elektro agregati

Agregati predstavljaju spoj motora sa unutrašnjim sagorevanjem kao pogonske mašine i sa druge strane električnog generatora za proizvodnju električne energije. To znači da električni generator indukuje električnu struju u zatvorenom provodniku i na taj način vrši pretvaranje mehaničke energiju u električnu. Zato su agregati električne mašine koje služe da omoguće neprekidno napajanje strujom, odnosno da omoguće nesmetani rad svih uređaja na struju. Elektro agregati ili skraćeno agregati za proizvodnju električne energije (struje) najčešće koriste SUS motore, a kao pogonsko gorivo naftu i lož ulje, odnosno naftne derivate.

 

Upotreba agregata

Neretko se koriste u domaćinstvima, a mnogo češće u privredi. Nabrojaćemo samo neke od sistema u kojima se koriste. Tačnije koriste se svuda gde je potrebno da IT sistem funkcioniše besprekorno i da nestanak struje ne utiče na gubitak podataka, usluga ili korisnika. Pa tako agregati imaju primat u telekomunikacionim preduzećima, bolnicama, bankama, državnoj upravi, laboratorijama i u svim objektima u kojima je neophodno neprekidno napajanje eletričnom energijom. Znači gde god je potrebno da sistem radi bez prekida, odnosno gde god postoje rizici od nestanka struje, potrebno je obezbediti agregat. I to ne bilo koji agregat nego agregat odgovarajuće jačine.

Kako proračunati potrebnu snagu agregata?

Pre nego što konkretno odgovorimo na ovo pitanje, potrebno je da malo uđemo u problematiku potrošnje električne struje. Najkraće i najprostije rečeno: ne troše svi aparati struju na isti način, niti bilo koji električni aparat može da iskoristi 100% snage struje koju agregat proizvodi. Zbog lakšeg razumevanja ove činjenice, sve aparate koji se mogu priključiti na Vaš novi agregat možemo uprošćeno podeliti u tri grupe:

 • Omski potrošači, koji koriste struju za stvaranje svetlosti i toplote (obične sijalice, grejalice, TA peći). Kod ovih potrošača stepen iskorišćenja struje koju daje agregat je gotovo idealan i iznosi oko 97%. To znači da ukoliko bi ste agregat koristili samo za ovu kategoriju aparata, od aregata bi ste mogli da dobijete onoliko snage u kW koliko je nominalna snaga agregata u kVA
 • Induktivni potrošači su svi oni aparati koji u sebi imaju elektro motore. Ovi aparati mogu iskoristiti 70-80% struje koju stvara agregat. Ipak, kod ovih aparata problem je u tome što je za sam start njihovih elektromotora, odnosno za uključivanje ovih aparata potrebna takozvana udarna struja agregata koja je u praksi 2 do 3 puta veća od snage elektro motora aparata!
 • Kapacitivni potrošači su svi aparati koji akumuliraju struju da bi prešli u redovan režim rada – kao na primer cevne svetiljke sa starterima ili blic aparati. Ovakvi aparati imaju najniži stepen iskorišćenja struje koju agregati daju i taj stepen često iznosi oko 50%. To je zbog toga što ovi aparati od agregata uzimaju znatnu količinu takozvane reaktivne snageza popunu svojih lokalnih kapaciteta u prvoj fazi sekvencijalnog režima rada.

Ako sada pogledamo gore navedene procente kroz sve tri kategorije potrošača, dolazimo do zaključka da nominalna snaga agregata u praksi najčešće ne odgovara upotrebnoj snazi agregata. Dakle,iskoristivu snagu agregata određuju aparati koje priključujete na agregat, a ne sam agregat. Upravo zbog toga snagu agregata izražavamo u jedinicama kVA (kilovoltamperima) a ne u kW (kilovatima).

Monofazni ili trofazni?

Ovaj izbor bi trebalo da bude očigledan, ali ipak jednu stvar bi trebalo imati na umu: ukoliko se opredelite za trofazni agregat, na njemu ćete imati i trofazni i monofazni priključak. Ukoliko odaberete monofazni agregat imaćete samo monofazni priključak. Zbog toge je pametno sagledati sve potrebe – ne samo sadašnje i trenutne, već treba razmišljati i o budućim potrebama.

Banzinski ili dizel agregati?

Za manje snage agregata ova dilema je stvar slobodnog izbora. Ipak, treba znati da su dizel agregati principijelno snažniji od benzinskih agregata i ukoliko Vam je potreban agregat snage veće od 20 kVA, bićete primorani da se opredelite za dizel. Sa druge strane, kada se porede benzinski i dizel agregati iste snage, dizel agregati su znatno skuplji od benzinskih agregata i pri tom su glasniji.

 

DEA – dizel elektro agregati

 • Otvoreni agregati
 • Zatvoreni agregati
 • Dodaci – opcije

 

Otvoreni agregati

Osnovni podaci:

Agregat je postavljen na betonski temelj, koji sprečava prenos vibracija na objekat ili na betonsku ploču.
Za manje agregate se upotrebljava unutrašnji prostor u zgradi, dok je za veće agregatske sisteme potreban poseban, namenski zatvoreni objekat. Agregatu je potrebno polaganje elektro instalacije, kao i mašinske instalacije, kao što su ventilacioni kanali za dovod i odvod vazduha, izduvna cev za sagorele gasove, odvod izduvnih gasova iz prostora u skladu sa arhitektonskim rešenjem na krov objekta itd. Otvorene izvedbe agregata u okolini koja zahteva nisku buku zahtevaju dodatno prigušenje zvuka u ventilacionim kanalima kao i dodatno izlolaciju prostora.

Snage od 9 do 2.000 kVA u jednom uređaju, monofazni ili trofazni sistemi

Način rada

 • samostalan rad,
 • rezervno napajanje u slučaju ispada mreže
 • sinhroni rad sa mrežom
 • paralelni rad više agregata

 Otvoreni agregat

Zatvoreni agregati

Osnovni podaci:

Zatvorene verzije agregata upotrebljavamo tamo gde agregat koristimo spolja, kao i u zatvorenom prostoru. 
Postavljanje u zatvorenom prostoru se preporučuje prvenstveno tamo gde je potrebna zaštita okoline od buke agregata ili zaštita agregata od uticaja okoline ili pristupa neovlašćenih osoba (mogućnost dodira, vandalizma...). U prostor se unosi sa prilagodljivim mašinskim  instalacijama. Postavlja se na betonski temelj što sprečava prenos vibracija na objekat. Može biti instaliran na tlu ili na krovu uz odgovarajuću kontrukciju. Agregat u kućištu je zaštićen od vremenskih prilika tako da se može postavljati i spolja. Motor agregata se greje tako da je uvek spreman da preuzme teret ubrzo nakon pokretanja.
Opciono veći rezervoari omogućavaju i veću autonomiju.

Za sva pitanja oko izbora, postavljanja, rasporeda i ostalog, kontaktirajte nas da zajedno nađemo najbolje rešenje.

Snage od 9 do 3.000 kVA u jednom uređaju, monofazni ili trofazni sistemi

Načini rada

 • samostalan rad,
 • rezervno napajanje u slučaju ispada mreže
 • sinhroni rad sa mrežom
 • paralelni rad više agregata

 Zatvoreni agregati

Dodaci za dizel elektro agregate

Moguće je sinhronizovati nekoliko agregatskih izvora međusobno.  Sa tim postižemo veću  pouzdanost rezervnog napajanja i povećevamo raspoloživu snagu.
Takođe moguće je sinhronizovati agregatski izvor sa električnom mrežom. Ta mogućnost dopušta korisniku testiranje agregata pod opterećenjem, bez prekida napajanja električnih potrošača i pokrivanje energetskih vrhova.
Daljinski nadzor i upravljanje agregatom moguće je na više načina. Najčešći su preko interneta i GSM/GPRS mreže.

Dodaci dizel elektro agregata su pre svega namenjeni integraciji dizel elektro agregata u okolinu i ispunjavanju dopunskih zahteva kako objekta tako i okoline.

Pojedini dodaci

 • ATS Automtski prekidač za prebacivanje napajanja između mreže i dizel elektro agregata kada dođe do ispada električne mreže.
 • izduvni sistem - odvod izduvnih gasova iz prostora
 • sistem za odvod toplog vazduha
 • prigušivač zvuka
 • vazdušne žaluzine (fiksne, gravitacione, elektromotorne)
 • dodatni spoljni rezervoar (podzemni ili nadzemni)
 • sklop za pretakanje
 • alarmni i komunikacioni uređaji

 Dodaci za agregat

Buka agregata

Buka koju stvaraju motori agregata konvencijom se meri na 7 metara udaljenosti od agregata. Evropske norme nalažu da ovaj nivo buke ne sme da pređe 70 dB na otvorenom prostoru.  Zbog toga se pojedine agregatne jedinice namenjene radu na otvorenom zvučno izoluju šasijom. Prema nivou buke koju daju, agregati iz naše ponude mogu se svrstati u 3 kategorije: standardni (bučni), tihi i super tihi (žargonski – bešumni agregati). Iako je nivo buke svakog agregata kojeg imamo u ponudi jasno izrečen tehničkom specifikacijom svakog modela ponaosob, generalno možemo izvesti sledeće zaključke:

 • benzinski agregati stvaraju manje buke od dizel agregata
 • motori agregata sa režimom rada od 1500 obrtaja u minuti stvaraju manje buke nego motori koji rade na 3000 obr/min.
 • vodeno hlađeni agregati daju manje buke u odnosu na vazdušno hlađene motore

 

Automatika ukljucivanja

Set za automatsko uključivanje agregata pri padu napona ili nestanku struje je jedna od opcionih komponenti koja se prema Vašem zahtevu može ugraditi u agregat. Naravno, ova modularnost se ne odnosi na sve modele agregata, pogotovo ne na agregate male snage. Ukoliko agregat birate za industrijske objekte, preduzeća, javne ustanove poput banki, bolnica ili pak za ugostiteljske objekte pa čak i za privatne kuće, opciju automatskog uključivanja agregata Vam toplo preporučujemo.